ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸຕິທຳ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ທິດທາງ, ແຜນຈຸດສຸມຽກງານຍຸຕິທຳປະຈຳປີ 2017

Online Viewing