ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 12-ພະຈິກ-2019 12-ພະຈິກ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 12-ພະຈິກ-2019 12-ພະຈິກ-2019
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/11/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ພະຈິກ-2019 05-ພະຈິກ-2019
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 27/10/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ຕຸລາ-2019 28-ຕຸລາ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 28-ຕຸລາ-2019 28-ຕຸລາ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 28-ຕຸລາ-2019 28-ຕຸລາ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 28-ຕຸລາ-2019 28-ຕຸລາ-2019
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 20/10/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 21-ຕຸລາ-2019 21-ຕຸລາ-2019
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 21-ຕຸລາ-2019 21-ຕຸລາ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 21-ຕຸລາ-2019 21-ຕຸລາ-2019

Pages