ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/9/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 16-ກັນຍາ-2019 16-ກັນຍາ-2019
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 8/9/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 09-ກັນຍາ-2019 09-ກັນຍາ-2019
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/8/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 30-ສິງຫາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/9/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/8/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/8/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/8/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/8/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/8/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 7/7/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ສິງຫາ-2019 07-ກໍລະກົດ-2019

Pages