ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງກະຊວງ