ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງ,​ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳແນະນຳ ຂອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ ຂອງກະຊວງ