ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງ