ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບແຜ່ນພັບ ແລະ ໂປດສເຕີ ຂອງກະຊວງ