ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ກົມກວດກາ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ຄຳສອນ ພິມມະສອນ

ສັງກັດຢູ່ :ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :012 452409
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ບໍລິຫານ-ສັງລວມ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກວດກາ