ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ກົມກົດໝາຍ

ຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ອິນທະປັນຍາ ຂຽວວົງພະຈັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ສົມບູນ ວົງພະຈັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ສຸລິຍາ ສີດາວົງ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ : 021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ພັນໂນລາ ທອງຈັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສົມລິດ ອ່ອນຕາ

ສັງກັດຢູ່ :ພແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415521
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ ແລະ ວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ພັນທະນາໄລ

ສັງກັດຢູ່ : ກົດໝາຍອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ : 021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ແສງສະຫວັນ ໄຊຍະກອນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ວັນທະລາ ດວງມະນີວັນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍປົກຄອງ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ຈິດຕະສອນ ບຸນຄົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນາງ ແກ້ວມະນີ ແພງບຸນມາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ວິລະພອນ ນ້ອຍວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ວິຊາການ

ທ່ານ ສຸພົນ ປຣະດິດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ກອງແກ້ວ ພະມີົໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ໄຂ່ທອງ ເພຍແກ້ວ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ກັນຫາ ມີໄຊບົວ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ຈິດຕະພອນ ພັນທະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ຄຳພູວາ ຊົມມາລາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ຈັນສີ ສັນນິກອນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍປົກຄອງ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ຄຳນ້ອຍ ແກ້ວບົວຄຳ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍປົກຄອງ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ວາລະພອນ ບຸບຜາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍປົກຄອງ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :201 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ວັນເຮືອງ ຄຳລືຍາ

ສັງກັດຢູ່ :ພແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ສົງທະລາ ພັນຈັນທະລາ

ສັງກັດຢູ່ :ພແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ຄຳຕັນ ໂພສົມບັດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ສຸລິຍາສັກ ກຸມພົນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ສືເຊັ່ງ ເຍຍປາວເຮີ

ສັງກັດຢູ່ :ພແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ອານຸສອນ ອິນທາ

ສັງກັດຢູ່ :ພແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ