ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ