ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ສົມໝາຍ ສີອຸດົມພັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຮ່ວມມືສາກົນ

ວິຊາການ

ທ່ານ Bouncheua Phommacha

ສັງກັດຢູ່ :P & S
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452 388
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຮ່ວມມືສາກົນ