ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 28.2.2021 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ມີນາ-2021 01-ມີນາ-2021
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 26/02/2021 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ກຸມພາ-2021 26-ກຸມພາ-2021
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ 24/02/2021 ລາຍການວິທະຍຸ 24-ກຸມພາ-2021 24-ກຸມພາ-2021
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ 24/02/2021 ລາຍການວິທະຍຸ 24-ກຸມພາ-2021 24-ກຸມພາ-2021
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 22/02/2021 ລາຍການວິທະຍຸ 22-ກຸມພາ-2021 22-ກຸມພາ-2021
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 21.2.2021 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ກຸມພາ-2021 22-ກຸມພາ-2021
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/02/2021 ລາຍການວິທະຍຸ 19-ກຸມພາ-2021 18-ກຸມພາ-2021
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 9/11/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 09-ພະຈິກ-2020 26-ພະຈິກ-2020
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 11/11/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 11-ພະຈິກ-2020 26-ມັງກອນ-2021
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/11/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 13-ພະຈິກ-2020 26-ມັງກອນ-2021

Pages