ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ