ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການ

ຮອງຫົວຫນ້າ ຫ້ອງການ

ທ່ານ ລີຊົງ ລີໄຊຕູ້

ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ທ່ານ ບຸນຄົງ ພັນວົງສາ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :02114102
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ໄທີ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ທ່ານ ຄຳພູ ທິລະກຸນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414102
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ບົວວັນ ຂັນທະຈັກ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໄອທີ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021413567
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ພະແນກ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສຸດາພອນ ສຸວັນນະເມທີ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 351820
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ທ່ານ ນາງ ໄກສອນ ແກ່ນປະເສີດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໄອທີ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021413567
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວິຊາການ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ວິຊາການ

ທ່ານ ສອນທະນູ ປະຫວັດທະໂນ

ສັງກັດຢູ່ :ໄອທີ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 413567
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ