ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/6/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 25-ມິຖຸນາ-2018 25-ມິຖຸນາ-2018
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/6/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 21-ມິຖຸນາ-2018 21-ມິຖຸນາ-2018
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/6/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ມິຖຸນາ-2018 20-ມິຖຸນາ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/6/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 15-ມິຖຸນາ-2018 15-ມິຖຸນາ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/6/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 13-ມິຖຸນາ-2018 13-ມິຖຸນາ-2018
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/6/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 11-ມິຖຸນາ-2018 11-ມິຖຸນາ-2018
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 08/6/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 08-ມິຖຸນາ-2018 11-ມິຖຸນາ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 06/6/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 08-ມິຖຸນາ-2018 08-ມິຖຸນາ-2018
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 04/6/2018 ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 06-ມິຖຸນາ-2018 06-ມິຖຸນາ-2018
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/5/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 27-ພຶດສະພາ-2018 04-ມິຖຸນາ-2018

Pages