ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 28/7/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 09-ສິງຫາ-2019 13-ສິງຫາ-2019
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 11/8/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 13-ສິງຫາ-2019 13-ສິງຫາ-2019
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 04/8/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ສິງຫາ-2019 13-ສິງຫາ-2019
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 21/7/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ສິງຫາ-2019 22-ກໍລະກົດ-2019
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 7/7/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ສິງຫາ-2019 07-ກໍລະກົດ-2019
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 14/7/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 02-ສິງຫາ-2019 15-ກໍລະກົດ-2019
7 ວາລະສານ ສະບັບເດືອນ 1-3, 2012 ວາລະສານ 09-ມັງກອນ-2012 26-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (2.1 MB)
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 30/6/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກໍລະກົດ-2019 17-ກໍລະກົດ-2019
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 23/6/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກໍລະກົດ-2019 17-ກໍລະກົດ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/6/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 18-ມິຖຸນາ-2019 18-ມິຖຸນາ-2019

Pages