ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/3/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 23-ມີນາ-2018 23-ມີນາ-2018
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/3/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ມີນາ-2018 19-ມີນາ-2018
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/3/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 15-ມີນາ-2018 15-ມີນາ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/3/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 12-ມີນາ-2018 12-ມີນາ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/3/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 12-ມີນາ-2018 12-ມີນາ-2018
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/3/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ມີນາ-2018 12-ມີນາ-2018
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/3/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 07-ມີນາ-2018 07-ມີນາ-2018
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ກຸມພາ-2018 28-ກຸມພາ-2018
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/02/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 28-ກຸມພາ-2018 28-ກຸມພາ-2018
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 19/02/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 20-ກຸມພາ-2018 20-ກຸມພາ-2018

Pages