ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/10/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 15-ຕຸລາ-2018 15-ຕຸລາ-2018
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/10/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 15-ຕຸລາ-2018 15-ຕຸລາ-2018
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 14/10/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ຕຸລາ-2018 15-ຕຸລາ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/10/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 11-ຕຸລາ-2018 11-ຕຸລາ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/10/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 09-ຕຸລາ-2018 09-ຕຸລາ-2018
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/10/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 09-ຕຸລາ-2018 09-ຕຸລາ-2018
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 7/10/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 09-ຕຸລາ-2018 09-ຕຸລາ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/10/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 05-ຕຸລາ-2018 05-ຕຸລາ-2018
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/10/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 03-ຕຸລາ-2018 03-ຕຸລາ-2018
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 30/9/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ຕຸລາ-2018 03-ຕຸລາ-2018

Pages