ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 9/12/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ທັນວາ-2018 12-ທັນວາ-2018
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/12/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/11/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ພະຈິກ-2018 26-ພະຈິກ-2018
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ພະຈິກ-2018 26-ພະຈິກ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ພະຈິກ-2018 26-ພະຈິກ-2018
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/11/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ພະຈິກ-2018 23-ພະຈິກ-2018
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/11/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ພະຈິກ-2018 15-ພະຈິກ-2018

Pages