ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/6/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 18-ມິຖຸນາ-2019 18-ມິຖຸນາ-2019
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 16/6/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ມິຖຸນາ-2019 17-ມິຖຸນາ-2019
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 9/6/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ມິຖຸນາ-2019 10-ມິຖຸນາ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/6/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ມິຖຸນາ-2019 07-ມິຖຸນາ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/6/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ມິຖຸນາ-2019 07-ມິຖຸນາ-2019
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 2/6/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ມິຖຸນາ-2019 03-ມິຖຸນາ-2019
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 26/5/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ພຶດສະພາ-2019 28-ພຶດສະພາ-2019
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 24/5/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 27-ພຶດສະພາ-2019 27-ພຶດສະພາ-2019
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 19/5/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ພຶດສະພາ-2019 20-ພຶດສະພາ-2019
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 12/5/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 13-ພຶດສະພາ-2019 13-ພຶດສະພາ-2019

Pages