ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/3/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 19-ມີນາ-2019 19-ມີນາ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/3/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 19-ມີນາ-2019 19-ມີນາ-2019
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/3/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 18-ມີນາ-2019 18-ມີນາ-2019
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/3/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ມີນາ-2019 12-ມີນາ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/3/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 05-ມີນາ-2019 05-ມີນາ-2019
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/3/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ມີນາ-2019 04-ມີນາ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/3/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 04-ມີນາ-2019 04-ມີນາ-2019
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 24/2/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 25-ກຸມພາ-2019 25-ກຸມພາ-2019
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/2/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 27-ກຸມພາ-2019 27-ກຸມພາ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/2/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 20-ກຸມພາ-2019 20-ກຸມພາ-2019

Pages