ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ all

ຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ອິນທະປັນຍາ ຂຽວວົງພະຈັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ກອງສີ ສາຍສຸດທາ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330690
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ປອ ຈອມຄຳ ບຸບຜາລີວັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານສັນຊາດ ແລະ ວຽກງານສັງລວມ-ບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ພູທອນ ແກ້ວດວງມະນີ

ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນຳລວມ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ໄທ ລໍເບຼັຍຢາວ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ຫົວໜ້າສູນ

ທ່ານ ນາງ ດວງມະນີ ລາວມາວ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :ໍ021 264321
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຫົວໜ້າສະຖາບັນ

ທ່ານ ບຸນຕາ ສ.ຜາບມີໄຊ

ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ

ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ

ທ່ານ ບຸນເພັງ ສີນະວົງພອນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນຳລວມ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮອງຫົວຫນ້າ ຫ້ອງການ

ທ່ານ ບຸນຄົງ ພັນວົງສາ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :02114102
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ໄທີ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ທ່ານ ຄຳພູ ທິລະກຸນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414102
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ທ່ານ ລີຊົງ ລີໄຊຕູ້

ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ລັດສະໝີ ເພັດລາວັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330692
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ພະແນກສັງລວມ, ຕິດຕາມ-ກວດກາການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ແສງເພັດ ລ່ຽມພຣະຈັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330695
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດຄະດີອາຍາ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ສຸພີ ນໍລິນທາ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330691
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນຳພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີແພ່ງ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ບຸນຊ່ວງ ທະວີສັກ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ ແລະພ ຍຸຕິທຳເດັກ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ສຸລິຍາ ສີດາວົງ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ : 021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ທອງສາຍທະລາ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນຳວຽກງານສົ່ງເສີມເສີມວຽກງານຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ສົມໝາຍ ສີອຸດົມພັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຮ່ວມມືສາກົນ

ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ໄຊຍະມົນຕຣີ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 451919
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງທະບຽນສານທ້ອງຖິ່ນ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ສີສຸດາ ໂສພາວັນດີ

ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ບຸນລ້ອມ ດວງມາລາ

ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ຄອນສະຫວັນ ສາວະລີ

ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ພັນໂນລາ ທອງຈັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນຽມ ສຸພັນຄໍ້າມະວົງ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ສົມບູນ ວົງພະຈັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ວິກອນ ບຸນວິໄລ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412054
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ຮອງ ຫົວໜ້າສູນ

ທ່ານ ປະສົງ ວົງເດືອນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264341
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ສັງລວມ-ບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ບີວ່າງ ຈົ່ງເຈີ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454932
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ພົວພັນກັບສາກົນ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ອຳນວຍພອນ ປັນຍາສະຫວັດ

ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຮອງຫົວຫນ້າ ສະຖາບັນ

ທ່ານ ແສງພະຈັນ ວົງໂພທອງ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 461975
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນໍາວຽກພາກວິຊາ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ສີວິໄຊ ປະສານພອນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 461975
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນໍາວຽກງານວິຊາການ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ໄກ່ທິບພະຈັນ ພວງພະຈັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 461975
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີນໍາວຽກບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນາງ ມະນີໄລ ຍົດລືໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452406
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ພະລາມີໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງວຽກງານຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412053
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ຄຳບີ້ ວິໄລຊົງ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330696
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ນາງ ສຸກວາລີ ພົມມະໄຊສີ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415 527
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ຄຳສະໄໝ ຈັນສະໝອນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 351820
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ບຸນເພັງ ວົງໂພທອງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄູ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415526
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ສຸວັດ ດວງຕາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ພູເງິນ ປະເສີດ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330694
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ສິນທະວົງ ພິມຈັນທະພອນ

ສັງກັດຢູ່ : ພະແນກຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454930
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ບົວວັນ ຂັນທະຈັກ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໄອທີ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021413567
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ພະແນກ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ທ່ານ ພຸດດາວັນ ຫລວງອາມາດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412052
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ ແລະ ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ຫຼ້າຄຳສາຍ

ສັງກັດຢູ່ :ກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 412358
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ທ່ານ ສົມລິດ ອ່ອນຕາ

ສັງກັດຢູ່ :ພແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415521
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ ແລະ ວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ພັນທະນາໄລ

ສັງກັດຢູ່ : ກົດໝາຍອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ : 021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ລົດຈະນາ ເຂັມທອງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທຳເດັກ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417235
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານການແຜນການ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທຳເດັກ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ແສງສະຫວັນ ໄຊຍະກອນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ບີເພັດ ຕົງເກາະ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາແລະເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 911305
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ສາດສະດາ ຍົດລືໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນຳວຽກງານລວມຂອງພະແນກ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ວັນທະລາ ດວງມະນີວັນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍປົກຄອງ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ປະເສີດ ສະຫວ່າງດີ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກພິມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ : 021 454 824
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ຈິດຕະສອນ ບຸນຄົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ສົມຍົດ ໜູລິດວົງກິດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໜັງສືພິມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 413 202
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ພິມມະສອນ ຈັນທະຈິດ

ສັງກັດຢູ່ :ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຖິຕິຄຳຕັດສີນຂອງສານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021330693
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສຸດາພອນ ສຸວັນນະເມທີ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 351820
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ທ່ານ ນາງ ໄມຈັນ ສົມພາວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງວຽງການຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412053
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້້ນບ້ານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ເຂັມພອນ ບົວລະພິມ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415 527
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ບຸນທະວີ ອິນສົມດີ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 911305
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ກວດກາການແປພາສາ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ອາມອນຈິດ ນາທະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ສຸກສົມບູນ ຄິນສະໝອນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກນິຕິກຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454932
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ຄຳສອນ ພິມມະສອນ

ສັງກັດຢູ່ :ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :012 452409
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ບໍລິຫານ-ສັງລວມ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກວດກາ

ທ່ານ ນາງ ຄໍາພູ ຫາສັກເມືອງ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງທະບຽນສານທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ໄກສອນ ແກ່ນປະເສີດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໄອທີ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021413567
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວິຊາການ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ທ່ານ ນາງ ວາລະພອນ ເອກະພັນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412052
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດກົດໝາຍຂອງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ສຸລິສັກ ເຂັມມະຈາໂລ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330694
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ບຸນມາ ຈັນທະລັງສີ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330696
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ບຸຸນເລີດ ສາຍມິກຍາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັນຊາດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417236
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານປັບປຸງກົດໝາຍກົດໝາຍສັນຊາດ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານສັນຊາດ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ຈອນສີ ຄຳດອກທອງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທຳເດັກ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417235
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ສະຖິຕິ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ແກ້ວມະນີ ແພງບຸນມາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ສຸລິວັນ ແສງດາລາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກພິມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454 824
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ວິລະພອນ ນ້ອຍວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ພຸດທະສອນ ຈັນທະວິໄລ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໜັງສືພິມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 413 202
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ດາວັນ ມາລິຍາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412052
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິທະນາຍຄວາມລາວ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ໄຂ່ທອງ ເພຍແກ້ວ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ຂົນ ບຸນທິສານ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໜັງສືພິມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 413 202
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ພຸດທະວົງ ສີລິໂພຄາ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330694
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ນາງ ລັດດາພອນ ປະເສີດ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021​452357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ສອນທະນູ ປະຫວັດທະໂນ

ສັງກັດຢູ່ :ໄອທີ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 413567
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ຫ້ອງການ

ທ່ານ ນາງ ມະນີຈັນ ຈັນທະວິໄລ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412052
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານວິສາຫະກິດກົດໝາຍຂອງຄົນລາວ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ກັນຫາ ມີໄຊບົວ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ບຸນຖອມ ພະສະແຫວງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໜັງສືພິມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021413202
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ຕົງເລົ່າ ຈົງລືຫຼໍ່ຊາ

ສັງກັດຢູ່ :ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຖິຕິຄຳຕັດສີນຂອງສານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330693
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ສົມໃຈ ພົມມະທັດ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452406
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ອະລິສັກ ດີປະເສີດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງວຽກງານຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412053
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດພິມ ແລະ ບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ກົງແສງ ທົງວິໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັນຊາດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417236
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າການຂໍປະສັນຊາດລາວ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ຈິດຕະພອນ ພັນທະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ໄຕເງິນ ແສງຈັນເພັດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415 527
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ຄຳແພງ ອິມມະວົງສາ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330696
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ໄກ ສີວິໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330696
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ພຸດທະສອນ ສຸກວິໄລ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງວຽກງານຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412053
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ສີພັນ ບຸນຄຸນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັນຊາດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417236
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າການຂໍເອົາສັນຊາດລາວ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ຄຳພູວາ ຊົມມາລາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ຊາຍພິມພອນ ສິຣິວົງໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ໜ່ວຍງານເວັບໄຊກະຊວງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 417 301
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ຄອນສະຫວັນ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330694
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ເດືອນ ດວງຊາຕາ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911305
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ເຈ ພຸດທະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ຈັນສີ ສັນນິກອນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍປົກຄອງ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ອ່ອນຄຳ ໄຊຍະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ເພັງສະຫວັນ ສີສົມສຸກ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454930
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ຄຳນ້ອຍ ແກ້ວບົວຄຳ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍປົກຄອງ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ຄຳພອນ ທ່າວເຈີວາງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ໄຊຍະສິດ ບັນຍາວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ເຂັມມະຈາໂລ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454930
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ສັນທະກອນ ມິ່ງທະວີເດດ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາແລະເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 911305
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ວາລະພອນ ບຸບຜາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍປົກຄອງ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :201 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ເພັງພາວັນ ອິນທະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ຈັນທະວຸດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ສີປະໄພ ເພັດປະທຸມມາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ຄຳມະນີ ວົງວຽງຄຳ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັງລວມ-ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415526
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ນາງ ສີສຸພັນ ໂລກອາພອນ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາແລະເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 911305
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ Bouncheua Phommacha

ສັງກັດຢູ່ :P & S
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452 388
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຮ່ວມມືສາກົນ

ທ່ານ ນາງ ວັນເຮືອງ ຄຳລືຍາ

ສັງກັດຢູ່ :ພແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ວຽງໄຊ ແກ້ວວິໄລໃສສະຫງ່າ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ຄຳມົນ ແສງຄຳຢອງ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 351820
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ນາງ ປາວີຄຳ ເພັດທະລາກຸນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ແສງເດືອນ ວັນນີເພັດ

ສັງກັດຢູ່ :ກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ພະນັກງານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414104
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ທ່ານ ອານົງ ດາວົງສອນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄູ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452404
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ນາງ ດາວວອນ ປັນຍາຄໍາ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາແລະເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 911305
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ສົງທະລາ ພັນຈັນທະລາ

ສັງກັດຢູ່ :ພແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ອຸ່ນຄຳ ຕະມອງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ລັດສະໝີ ອຸດົມຈັນ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 351820
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ຈັນທະວີສຸກ ສີຈັນທອງທິບ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ປາໂລມາ ວໍລະສານ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄູ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452404
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ສູນທະລາ ພິລາວັນ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ວິກກີ ບຸບຜາລີວັນ

ສັງກັດຢູ່ :ພາກສວ່ນເວັບໄຊ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 417 301
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ຄຳຕັນ ໂພສົມບັດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ສີພັນ ສິງພະຈັນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ອານຸລັກ ຄຳພິລາວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 351820
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ສີລິທິບ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄູ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452404
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ນາງ ຈັນທະນອງ ແກ້ວພິທູນ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງທະບຽນສານທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ສຸລິຍາສັກ ກຸມພົນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ສົມຫວັງ ບົວລະພັນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ບຸນປ່ຽນ ໄຊຍະແສງ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 351820
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພິມມະສານ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກນິຕິກຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454932
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ນາງ ດວງມະນີ ສົມວໍລະຈິດ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງທະບຽນສານທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ສືເຊັ່ງ ເຍຍປາວເຮີ

ສັງກັດຢູ່ :ພແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ກົງວິໄລ ບົວໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຖິຕິຄຳຕັດສີນຂອງສານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330693
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ຄານປະສົງ ດວງປັນຍາ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງທະບຽນສານທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452406
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ຫຍິງດາວັນ ຖານະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັງລວມ-ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415526
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ນາງ ດາວັນລີ ລີເບຼ່ຍເກົ້າ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452406
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ສຸບັນ ບຸນຄ້ຳ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ອານຸສອນ ອິນທາ

ສັງກັດຢູ່ :ພແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ທິບພະກອນ ສຸພັນໄຄສີ

ສັງກັດຢູ່ :ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຖິຕິຄຳຕັດສີນຂອງສານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330693
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ນາງ ນຸ່ຍທິດາ ວິລະພັນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກລັງລວມ-ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415526
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ທອງບາງ ຮຸ່ງທະຈັກ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ມີລາໄຊ ເພັງມາລາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກພິມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454 824
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ລຸນສະຫວັດ ຊະນະເລີດ

ສັງກັດຢູ່ :ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຖິຕິຄຳຕັດສີນຂອງສານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330693
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ບຸນຫຼີ້ ແສງ​ດາ​ລາ

ສັງກັດຢູ່ :​ສັນ​ຍາ ແລະ ເອ​ກະ​ສານ​ທົ່ວ​ໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ພອນວິນັດ ພົງດາລັດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທຳເດັກ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417235
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ສຸພົນ ປຣະດິດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ອັດສະນີ ໄຊຍະບຸດດີ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກພິມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454 824
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ຈັນທະປັນຍາ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີອາຍາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330696
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ທ່ານ ນາງ ພຸດດາລາ ມ້າວຄໍາຜິວ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452406
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ບຸນທັນ ບຸນພົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທຳເດັກ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417235
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຈໍລະຈອນເອກະສານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ກອງແກ້ວ ພະມີົໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກກົດໝາຍແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 414106
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ບົວຂາວ ທິບພະຈັນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກພິມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454 824
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ສຸວິຈິດ ສີພັນທອງ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຄະດີແພ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 330694
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ພະນັກງານຍົກລະດັບ

ທ່ານ ນາງ ວິໄລຈັນ ທ່າວ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກໂຄສະນາ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264 357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ທ່ານ ນາງ ທິບພະເກສອນ ບູລົມມະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ແຜນການ ແລະ ວຽກງານສະຫຼຸບສັງລວມຂອງກົມ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ພ່ອງວິໄຊ ຈັນທະວົງ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ປານ ສົມວິຈິດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຈັດພິມ ແລະ ຈໍລະຈອນເອກະສານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ