ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວາລະສານ ຂອງກະຊວງ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ວາລະສານ ສະບັບເດືອນ 10-12, 2012 08-ຕຸລາ-2012 26-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (5.99 MB)
2 ວາລະສານ ສະບັບເດືອນ 7-9, 2012 09-ກໍລະກົດ-2012 26-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (8.48 MB)
3 ວາລະສານ ສະບັບເດືອນ 4-6 ,2012 09-ເມສາ-2012 26-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (6.55 MB)
4 ວາລະສານ ສະບັບເດືອນ 1-3, 2012 09-ມັງກອນ-2012 26-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (2.1 MB)