ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໜັງສືພີມ ຂອງກະຊວງ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2015 01-ກໍລະກົດ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (3.02 MB)
2 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2015 03-ສິງຫາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (11.64 MB)
3 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ 2015 01-ກັນຍາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (15.27 MB)
4 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2015 01-ຕຸລາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (19.7 MB)
5 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ 2015 02-ມິຖຸນາ-2015 15-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (8.19 MB)
6 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 01-ພຶດສະພາ-2015 15-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (5.98 MB)
7 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2015 01-ເມສາ-2015 15-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (8.02 MB)
8 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມີນາ 2015 02-ມີນາ-2015 15-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (9.87 MB)
9 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນກຸມພາ 2015 02-ກຸມພາ-2015 18-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (3.92 MB)
10 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ເດືອນມັງກອນ 2015 01-ມັງກອນ-2015 17-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (4.06 MB)
11 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນທັນວາ 2014 29-ທັນວາ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (9.25 MB)
12 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນພະຈິກ 2014 26-ພະຈິກ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (9.19 MB)
13 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນຕຸລາ 2014 27-ຕຸລາ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (9.36 MB)
14 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນກັນຍາ 2014 29-ກັນຍາ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (9.18 MB)
15 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນສິງຫາ 2014 25-ສິງຫາ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (9.34 MB)
16 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2014 28-ກໍລະກົດ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (9.71 MB)
17 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ 2014 27-ມິຖຸນາ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (9.29 MB)
18 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ 2014 26-ພຶດສະພາ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (8.66 MB)
19 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2014 28-ເມສາ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (8.45 MB)
20 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມີນາ 2014 25-ມີນາ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (8.92 MB)

Pages