ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 13-ທັນວາ-2018 13-ທັນວາ-2018 PDF (565.55 KB)
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/12/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/11/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/11/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/11/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/11/2018 26-ພະຈິກ-2018 26-ພະຈິກ-2018
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/11/2018 26-ພະຈິກ-2018 26-ພະຈິກ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/11/2018 14-ພະຈິກ-2018 14-ພະຈິກ-2018
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/11/2018 12-ພະຈິກ-2018 12-ພະຈິກ-2018
10 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/11/2018 09-ພະຈິກ-2018 09-ພະຈິກ-2018
11 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/11/2018 07-ພະຈິກ-2018 09-ພະຈິກ-2018
12 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/11/2018 05-ພະຈິກ-2018 09-ພະຈິກ-2018
13 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 2/11/2018 06-ພະຈິກ-2018 06-ພະຈິກ-2018
14 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/10/2018 01-ພະຈິກ-2018 01-ພະຈິກ-2018
15 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/10/2018 15-ຕຸລາ-2018 15-ຕຸລາ-2018
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/10/2018 15-ຕຸລາ-2018 15-ຕຸລາ-2018
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/10/2018 11-ຕຸລາ-2018 11-ຕຸລາ-2018
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/10/2018 09-ຕຸລາ-2018 09-ຕຸລາ-2018
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/10/2018 09-ຕຸລາ-2018 09-ຕຸລາ-2018
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/10/2018 05-ຕຸລາ-2018 05-ຕຸລາ-2018
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/10/2018 03-ຕຸລາ-2018 03-ຕຸລາ-2018
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/9/2018 28-ກັນຍາ-2018 28-ກັນຍາ-2018
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/9/2018 20-ກັນຍາ-2018 20-ກັນຍາ-2018
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/9/2018 14-ກັນຍາ-2018 14-ກັນຍາ-2018
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/9/2018 10-ກັນຍາ-2018 10-ກັນຍາ-2018
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/9/2018 07-ກັນຍາ-2018 07-ກັນຍາ-2018
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/9/2018 03-ກັນຍາ-2018 03-ກັນຍາ-2018
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/8/2018 31-ສິງຫາ-2018 31-ສິງຫາ-2018
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/8/2018 30-ສິງຫາ-2018 30-ສິງຫາ-2018
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/8/2018 27-ສິງຫາ-2018 27-ສິງຫາ-2018