ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/8/2019 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/8/2019 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/8/2019 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/8/2019 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/8/2019 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/6/2019 18-ມິຖຸນາ-2019 18-ມິຖຸນາ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/6/2019 07-ມິຖຸນາ-2019 07-ມິຖຸນາ-2019
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/6/2019 07-ມິຖຸນາ-2019 07-ມິຖຸນາ-2019
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 24/5/2019 27-ພຶດສະພາ-2019 27-ພຶດສະພາ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/5/2019 10-ພຶດສະພາ-2019 10-ພຶດສະພາ-2019
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/5/2019 10-ພຶດສະພາ-2019 10-ພຶດສະພາ-2019
12 ການຈຳໜ່າຍປຶ້ມປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ 08-ພຶດສະພາ-2019 08-ພຶດສະພາ-2019 PDF icon PDF (3.68 MB)
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/5/2019 08-ພຶດສະພາ-2019 08-ພຶດສະພາ-2019
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/5/2019 08-ພຶດສະພາ-2019 08-ພຶດສະພາ-2019
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/4/2019 02-ພຶດສະພາ-2019 02-ພຶດສະພາ-2019
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/4/2019 29-ເມສາ-2019 29-ເມສາ-2019
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 24/4/2019 29-ເມສາ-2019 29-ເມສາ-2019
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/4/2019 29-ເມສາ-2019 29-ເມສາ-2019
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 19/4/2019 22-ເມສາ-2019 22-ເມສາ-2019
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/4/2019 22-ເມສາ-2019 22-ເມສາ-2019
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/4/2019 22-ເມສາ-2019 22-ເມສາ-2019
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/4/2019 05-ເມສາ-2019 05-ເມສາ-2019
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/4/2019 05-ເມສາ-2019 05-ເມສາ-2019
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/4/2019 05-ເມສາ-2019 05-ເມສາ-2019
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/3/2019 01-ເມສາ-2019 01-ເມສາ-2019
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/3/2019 01-ເມສາ-2019 01-ເມສາ-2019
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/3/2019 19-ມີນາ-2019 19-ມີນາ-2019
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/3/2019 19-ມີນາ-2019 19-ມີນາ-2019
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/3/2019 05-ມີນາ-2019 05-ມີນາ-2019
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/3/2019 04-ມີນາ-2019 04-ມີນາ-2019