ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17.1.2021 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ມັງກອນ-2021
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10.1.2021 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ມັງກອນ-2021
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3.1.2021 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ມັງກອນ-2021
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 27.12.2020 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ທັນວາ-2020
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 20.12.2020 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ທັນວາ-2020
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 13.12.2020 ລາຍການໂທລະພາບ 14-ທັນວາ-2020
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 29.11.2020 ລາຍການໂທລະພາບ 08-ທັນວາ-2020
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 6.12.2020 ລາຍການໂທລະພາບ 07-ທັນວາ-2020
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/11/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ພະຈິກ-2020
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/11/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ພະຈິກ-2020

Pages