ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ຄຳແນະນຳຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 09-ກັນຍາ-2021 09-ກັນຍາ-2021 PDF icon PDF (120.3 KB)
2 ຄຳແນະນຳຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 09-ກັນຍາ-2021 09-ກັນຍາ-2021 PDF icon PDF (120.3 KB)
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 08/09/2021 08-ກັນຍາ-2021 07-ກັນຍາ-2021
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 27/08/2021 27-ສິງຫາ-2021 07-ກັນຍາ-2021
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 25/08/2021 25-ສິງຫາ-2021 07-ກັນຍາ-2021
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 20/08/2021 20-ສິງຫາ-2021 07-ກັນຍາ-2021
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 18/08/2021 18-ສິງຫາ-2021 07-ກັນຍາ-2021
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/08/2021 13-ສິງຫາ-2021 06-ສິງຫາ-2021
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 11/08/2021 11-ສິງຫາ-2021 06-ສິງຫາ-2021
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 09/08/2021 09-ສິງຫາ-2021 06-ສິງຫາ-2021
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 06/08/2021 06-ສິງຫາ-2021 06-ສິງຫາ-2021
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 04/08/2021 04-ສິງຫາ-2021 06-ສິງຫາ-2021
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 28/07/2021 28-ກໍລະກົດ-2021 27-ກໍລະກົດ-2021
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 26/07/2021 26-ກໍລະກົດ-2021 26-ກໍລະກົດ-2021
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 23/07/2021 23-ກໍລະກົດ-2021 26-ກໍລະກົດ-2021
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 21/07/2021 21-ກໍລະກົດ-2021 26-ກໍລະກົດ-2021
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/07/2021 19-ກໍລະກົດ-2021 26-ກໍລະກົດ-2021
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/07/2021 19-ກໍລະກົດ-2021 26-ກໍລະກົດ-2021
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/07/2021 19-ກໍລະກົດ-2021 26-ກໍລະກົດ-2021
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/07/2021 19-ກໍລະກົດ-2021 26-ກໍລະກົດ-2021
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/07/2021 19-ກໍລະກົດ-2021 26-ກໍລະກົດ-2021
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 14/07/2021 14-ກໍລະກົດ-2021 13-ກໍລະກົດ-2021
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 12/07/2021 12-ກໍລະກົດ-2021 13-ກໍລະກົດ-2021
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 02/07/2021 02-ກໍລະກົດ-2021 05-ກໍລະກົດ-2021
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 30/06/2021 30-ມິຖຸນາ-2021 05-ກໍລະກົດ-2021
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 28/06/2021 28-ມິຖຸນາ-2021 05-ກໍລະກົດ-2021
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 25/06/2021 25-ມິຖຸນາ-2021 05-ກໍລະກົດ-2021
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 23/06/2021 23-ມິຖຸນາ-2021 05-ກໍລະກົດ-2021
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 05/05/2021 05-ພຶດສະພາ-2021 31-ພຶດສະພາ-2021
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 03/05/2021 03-ພຶດສະພາ-2021 31-ພຶດສະພາ-2021