ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ພາສາມົ້ງ 28/04/2023 28-ເມສາ-2023 24-ພຶດສະພາ-2023
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 22/05/2023 24-ພຶດສະພາ-2023 24-ພຶດສະພາ-2023
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/05/2023 24-ພຶດສະພາ-2023 24-ພຶດສະພາ-2023
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 17/05/2023 24-ພຶດສະພາ-2023 24-ພຶດສະພາ-2023
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 01/05/2023 01-ພຶດສະພາ-2023 24-ພຶດສະພາ-2023
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 07/04/2023 10-ເມສາ-2023 10-ເມສາ-2023
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 05/04/2023 06-ເມສາ-2023 06-ເມສາ-2023
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 03/04/2023 05-ເມສາ-2023 05-ເມສາ-2023
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ພາສາມົ້ງ 31/03/2023 27-ມີນາ-2023 31-ມີນາ-2023
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ພາສາມົ້ງ 24/03/2023 31-ມີນາ-2023 31-ມີນາ-2023
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ພາສາມົ້ງ 22/03/2023 31-ມີນາ-2023 31-ມີນາ-2023
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 20/03/2023 27-ມີນາ-2023 27-ມີນາ-2023
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 17/03/2023 27-ມີນາ-2023 27-ມີນາ-2023
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/03/2023 15-ມີນາ-2023 15-ມີນາ-2023
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 10/03/2023 13-ມີນາ-2023 13-ມີນາ-2023
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 8/03/2023 09-ມີນາ-2023 09-ມີນາ-2023
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ພາສາມົ້ງ 3/03/2023 06-ມີນາ-2023 06-ມີນາ-2023
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 25/02/2023 21-ກຸມພາ-2023 21-ກຸມພາ-2023
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 22/02/2023 21-ກຸມພາ-2023 21-ກຸມພາ-2023
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 17/02/2023 21-ກຸມພາ-2023 21-ກຸມພາ-2023
21 ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ Subtitle Laos 08-ກໍລະກົດ-2022 08-ກໍລະກົດ-2022
22 ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ Subtitle English 08-ກໍລະກົດ-2022 08-ກໍລະກົດ-2022
23 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 01/05/2022 03-ພຶດສະພາ-2022 03-ພຶດສະພາ-2022
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 20/04/2022 20-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 18/04/2022 18-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 15/04/2022 15-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/04/2022 13-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 11/04/2022 11-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 08-04-2022 08-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 06/04/2022 06-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022