ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 14/01/2022 14-ມັງກອນ-2022 12-ມັງກອນ-2022
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 12/01/2022 12-ມັງກອນ-2022 12-ມັງກອນ-2022
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 10/01/2022 10-ມັງກອນ-2022 12-ມັງກອນ-2022
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 07/01/2022 07-ມັງກອນ-2022 12-ມັງກອນ-2022
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/12/2021 13-ທັນວາ-2021 30-ພະຈິກ-2021
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 10/12/2021 10-ທັນວາ-2021 30-ພະຈິກ-2021
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 08/12/2021 08-ທັນວາ-2021 30-ພະຈິກ-2021
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 06/12/2021 06-ທັນວາ-2021 30-ພະຈິກ-2021
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 03/12/2021 03-ທັນວາ-2021 30-ພະຈິກ-2021
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 01/12/2021 01-ທັນວາ-2021 30-ພະຈິກ-2021
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 29/11/2021 29-ພະຈິກ-2021 30-ພະຈິກ-2021
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 26/11/2021 26-ພະຈິກ-2021 30-ພະຈິກ-2021
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 24/11/2021 24-ພະຈິກ-2021 30-ພະຈິກ-2021
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 22/11/2021 22-ພະຈິກ-2021 30-ພະຈິກ-2021
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/11/2021 19-ພະຈິກ-2021 30-ພະຈິກ-2021
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 17/11/2021 17-ພະຈິກ-2021 30-ພະຈິກ-2021
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 15/11/2021 15-ພະຈິກ-2021 30-ພະຈິກ-2021
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 12/11/2021 12-ພະຈິກ-2021 30-ພະຈິກ-2021
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 10/11/2021 10-ພະຈິກ-2021 30-ພະຈິກ-2021
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 08/11/2021 08-ພະຈິກ-2021 01-ພະຈິກ-2021
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 05/11/2021 05-ພະຈິກ-2021 01-ພະຈິກ-2021
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 03/11/2021 03-ພະຈິກ-2021 01-ພະຈິກ-2021
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 15/09/2021 15-ກັນຍາ-2021 22-ກັນຍາ-2021
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/09/2021 13-ກັນຍາ-2021 22-ກັນຍາ-2021
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 10/09/2021 10-ກັນຍາ-2021 22-ກັນຍາ-2021
26 ຄຳແນະນຳຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 09-ກັນຍາ-2021 09-ກັນຍາ-2021 PDF icon PDF (120.3 KB)
27 ຄຳແນະນຳຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 09-ກັນຍາ-2021 09-ກັນຍາ-2021 PDF icon PDF (120.3 KB)
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 08/09/2021 08-ກັນຍາ-2021 07-ກັນຍາ-2021
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 27/08/2021 27-ສິງຫາ-2021 07-ກັນຍາ-2021
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 25/08/2021 25-ສິງຫາ-2021 07-ກັນຍາ-2021