ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ກົມທະບຽນສານ

ຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ໄທ ລໍເບຼັຍຢາວ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ນຽມ ສຸພັນຄໍ້າມະວົງ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ໄຊຍະມົນຕຣີ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 451919
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງທະບຽນສານທ້ອງຖິ່ນ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນາງ ມະນີໄລ ຍົດລືໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452406
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ບີເພັດ ຕົງເກາະ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາແລະເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 911305
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ບຸນທະວີ ອິນສົມດີ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 911305
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ກວດກາການແປພາສາ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ຄໍາພູ ຫາສັກເມືອງ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງທະບຽນສານທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ວິຊາການ

ທ່ານ ຄານປະສົງ ດວງປັນຍາ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງທະບຽນສານທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452406
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ດາວັນລີ ລີເບຼ່ຍເກົ້າ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452406
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ທອງບາງ ຮຸ່ງທະຈັກ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ບຸນຫຼີ້ ແສງ​ດາ​ລາ

ສັງກັດຢູ່ :​ສັນ​ຍາ ແລະ ເອ​ກະ​ສານ​ທົ່ວ​ໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ພຸດດາລາ ມ້າວຄໍາຜິວ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452406
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ລັດດາພອນ ປະເສີດ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021​452357
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ສົມໃຈ ພົມມະທັດ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452406
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ເດືອນ ດວງຊາຕາ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911305
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ສັນທະກອນ ມິ່ງທະວີເດດ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາແລະເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 911305
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ສີສຸພັນ ໂລກອາພອນ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາແລະເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 911305
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ດາວວອນ ປັນຍາຄໍາ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາແລະເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 911305
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ສູນທະລາ ພິລາວັນ

ສັງກັດຢູ່ :ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານທົ່ວໄປ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ຈັນທະນອງ ແກ້ວພິທູນ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງທະບຽນສານທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ທ່ານ ນາງ ດວງມະນີ ສົມວໍລະຈິດ

ສັງກັດຢູ່ :ຄຸ້ມຄອງທະບຽນສານທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ

ພະນັກງານຍົກລະດັບ

ທ່ານ ພ່ອງວິໄຊ ຈັນທະວົງ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454473
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມທະບຽນສານ