ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ

ທ່ານ ບຸນເພັງ ສີນະວົງພອນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນຳລວມ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ