ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ