ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຫົວໜ້າສູນ

ທ່ານ ນາງ ດວງມະນີ ລາວມາວ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :ໍ021 264321
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຮອງ ຫົວໜ້າສູນ

ທ່ານ ອຳນວຍພອນ ປັນຍາສະຫວັດ

ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ປະສົງ ວົງເດືອນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 264341
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ສັງລວມ-ບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ບີວ່າງ ຈົ່ງເຈີ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454932
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ພົວພັນກັບສາກົນ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ບຸນເພັງ ວົງໂພທອງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄູ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415526
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ສິນທະວົງ ພິມຈັນທະພອນ

ສັງກັດຢູ່ : ພະແນກຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454930
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສຸກສົມບູນ ຄິນສະໝອນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກນິຕິກຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454932
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ສີລິທິບ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄູ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452404
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພິມມະສານ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກນິຕິກຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454932
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ນາງ ຫຍິງດາວັນ ຖານະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັງລວມ-ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415526
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ນາງ ນຸ່ຍທິດາ ວິລະພັນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກລັງລວມ-ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415526
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ເພັງສະຫວັນ ສີສົມສຸກ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454930
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ເຂັມມະຈາໂລ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 454930
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ນາງ ຄຳມະນີ ວົງວຽງຄຳ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັງລວມ-ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 415526
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ອານົງ ດາວົງສອນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄູ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452404
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ທ່ານ ນາງ ປາໂລມາ ວໍລະສານ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄູ້ມຄອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 452404
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ